පංති කට් කරපු ඉස්කෝලේ කෙල්ල | වම් අතින් ගහන්නකො !! School girl srilanka new sinhala voice